suomi

Responsive image

Euroopan pankkiviranomainen (EPV) on riippumaton EU:n elin, jonka tehtävänä on varmistaa tehokas ja yhdenmukainen pankkialan toiminnan vakauden sääntely ja valvonta EU:ssa. Sen yleisiä tavoitteita ovat EU:n rahoitusvakauden säilyttäminen ja pankkialan moitteettomuuden, tehokkuuden ja asianmukaisen toiminnan turvaaminen.

Pankkiviranomainen kuuluu Euroopan finanssivalvontajärjestelmään (EFVJ), joka muodostuu kolmesta valvontaviranomaisesta: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA), Euroopan pankkiviranomainen (EPV) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA). Järjestelmään kuuluvat myös Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB), Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitea ja kansalliset valvontaviranomaiset.

EPV on riippumaton, mutta se vastaa toiminnastaan Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle ja Euroopan komissiolle.

Tavoitteet ja tehtävät

Kansalliset valvontaviranomaiset (ja lähitulevaisuudessa Euroopan keskuspankki niiden maiden osalta, jotka osallistuvat ns. pankkiunioniin keskeisenä tekijänä sisältyvään uuteen yhteiseen valvontamekanismiin) vastaavat edelleen yksittäisten finanssilaitosten valvonnasta, kun taas Euroopan pankkiviranomaisen tehtävänä on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa huolehtimalla siitä, että EU:n finanssialan valvonta ja sääntely on asianmukaista, tehokasta ja yhdenmukaista.

Euroopan pankkiviranomaisen päätehtävänä on osallistua yhden ainoan ohjekirjan laatimiseen Euroopan pankkialaa varten hyväksymällä sitovat tekniset standardit ja ohjeet. Ohjekirjan tarkoituksena on tarjota EU:n finanssilaitoksille yhdenmukaiset vakavaraisuussäännöt, joilla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja riittävä tallettajien, sijoittajien ja kuluttajien suoja koko EU:ssa.

Toinen pankkiviranomaisen tärkeä tehtävä on edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä, jotta vakavaraisuussääntöjä sovellettaisiin yhdenmukaisesti. Sen tehtäviin kuuluu myös arvioida pankkialan riskejä ja haavoittuvuutta EU:ssa erityisesti laatimalla säännöllisiä riskinarviointiraportteja ja EU:n laajuisia stressitestejä.

Lisäksi pankkiviranomaisen toimivaltaan kuuluu tutkia tapauksia, joissa kansalliset viranomaiset eivät ole soveltaneet EU:n lainsäädäntöä riittävästi, tehdä päätöksiä kriisitilanteissa, auttaa toimivaltaisten viranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaisemisessa rajat ylittävissä tapauksissa sekä toimia Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission riippumattomana neuvoa-antavana elimenä.

Organisaatio

Euroopan pankkiviranomaisen ulkoisesta edustuksesta huolehtii puheenjohtaja, jonka tehtävänä on myös valmistella hallintoneuvoston työt ja toimia sen kokousten puheenjohtajana. Toimitusjohtaja puolestaan valmistelee johtokunnan kokoukset ja vastaa viranomaisen päivittäisestä toiminnasta.

Pankkiviranomaisen ylimmät hallintoelimet ovat

  • hallintoneuvosto, joka on pankkiviranomaisen pääasiallinen päätöksentekoelin. Se tekee kaikki EPV:n toimintalinjoja koskevat päätökset, kuten hyväksyy teknisten standardien, ohjeiden, lausuntojen ja raporttien luonnokset.
  • johtokunta, jonka vastuulla on huolehtia siitä, että pankkiviranomainen toteuttaa toiminta-ajatuksensa ja suorittaa sille osoitetut tehtävät. Johtokunta muun muassa antaa ehdotuksen vuotuiseksi työohjelmaksi, vuotuiseksi talousarvioksi, henkilöstösuunnitelmaksi ja vuosikertomukseksi.

EPV tekee tiivistä yhteistyötä muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa yhteiskomitean puitteissa eri aloihin kuuluvissa asioissa. Jotta voitaisiin tehokkaasti suojella niiden osapuolten oikeuksia, joita pankkiviranomaisen päätökset koskevat, on perustettu valituslautakunta.

Työprosessi

Sen takaamiseksi, että pankkiviranomainen hoitaa tehtävänsä ja toimivaltuutensa tehokkaasti ja avoimesti, kaikista pankkiviranomaisen laatimista asiakirjoista keskustellaan teknisissä työryhmissä ja pysyvissä komiteoissa, joissa kansalliset viranomaiset voivat osallistua niiden valmisteluun. Pankkiviranomainen on säännöllisessä yhteistyössä myös muiden elinten ja toimielinten kanssa.

Sääntelytyöhön liittyvistä julkaisuista (esim. tekniset standardit, ohjeet) järjestetään tarvittaessa avoimia julkisia kuulemisia. Näin sidosryhmät ja muut asianosaiset saavat tilaisuuden vaikuttaa tuleviin pankkitoiminnan standardeihin ja ohjeisiin.

Pankkiviranomainen pyytää lausuntoja ja neuvoja myös pankkialan osallisryhmältä. Se on EPV:n perustamisasetuksella perustettu elin, jonka tehtävänä on helpottaa sidosryhmien kuulemista. Pankkiviranomainen laatii tarvittaessa kustannus-hyötyanalyysin kaikista ehdotuksista. Lopulliset asiakirjat hyväksytään hallintoneuvostossa äänestyksen jälkeen.

Linkkejä

Vuosikertomuksen tiivistelmä

Euroopan pankkiviranomaisen perustamisasetus

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet ja suositukset ovat saatavissa kaikilla EU:n virallisilla kielillä sääntelyä ja toimintalinjoja käsittelevässä osiossa.

Kuluttaja-asioiden osiossa (vain englanniksi) on neuvoja ja tietoja kuluttajille, jotka kohtaavat ongelmia asioidessaan finanssilaitosten kanssa.