Slovenščina

Responsive image

Evropski bančni organ (EBA) je neodvisen organ EU, katerega namen je zagotoviti učinkovito in usklajeno stopnjo ureditve varnega in skrbnega poslovanja ter nadzora v evropskem bančnem sektorju. Njegova splošna cilja sta ohranjati finančno stabilnost v EU ter zagotavljati integriteto, učinkovitost in pravilno delovanje bančnega sektorja. 

EBA je del Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS), ki ga sestavljajo trije nadzorni organi: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), Evropski bančni organ (EBA) in Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA). Sistem vključuje tudi Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB) ter Skupni odbor Evropskih nadzornih organov in nacionalne nadzorne organe.

EBA je neodvisen organ, vendar je odgovoren Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije in Evropski komisiji.

 

Poslanstva in naloge

Medtem ko so nacionalni nadzorni organi (v bližnji prihodnosti pa tudi Evropska centralna banka za tiste države, ki sodelujejo v novem enotnem nadzornem mehanizmu, ključnem stebru tako imenovane „bančne unije") še vedno pristojni za nadzor nad posameznimi finančnimi institucijami, je vloga organa EBA izboljšati delovanje notranjega trga z zagotavljanjem ustreznega, učinkovitega in usklajenega nadzora in pravne ureditve v Evropi.

Glavna naloga organa EBA je s sprejetjem zavezujočih tehničnih standardov in smernic prispevati k vzpostavitvi enotnih evropskih pravil v bančništvu. Enotna pravila so namenjena zagotavljanju enotnega sklopa usklajenih bonitetnih pravil za finančne institucije po vsej EU, kar bo prispevalo k vzpostavitvi enakih konkurenčnih pogojev ter zagotovitvi visoke ravni zaščite vlagateljev, investitorjev in potrošnikov.

Organ ima pomembno vlogo tudi pri spodbujanju konvergence nadzornih praks, da se zagotovi usklajena uporaba bonitetnih pravil. Organ EBA je pooblaščen tudi za oceno tveganja in ranljivosti v bančnem sektorju EU, zlasti z rednimi poročili o oceni tveganja in stresnimi testi po vsej Evropi.

Druge naloge, za katere je organ EBA pooblaščen, vključujejo preiskovanje nezadostne uporabe prava EU v nacionalnih organih, sprejemanje odločitev v izrednih razmerah, posredovanje v sporih med pristojnimi organi v čezmejnih zadevah in delovanje kot neodvisno svetovalno telo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije.

Organizacija

EBA navzven zastopa njegov predsednik, ki je odgovoren tudi za pripravo dela in vodenje razprav na sejah odbora nadzornikov. Izvršni direktor pripravlja seje upravnega odbora in skrbi za vsakodnevno operativno delo organa.

Upravljavska organa EBA:

  • odbor nadzornikov je glavno telo odločanja organa. Pristojen je za vse odločitve v zvezi s politiko EBA, kot je sprejemanje osnutkov tehničnih standardov, smernic, mnenj in poročil;
  • upravni odbor zagotavlja, da organ opravlja svoje poslanstvo in izvaja naloge, ki so mu bile dodeljene. V zvezi s tem so mu podeljena pooblastila, da predlaga, med drugim, letni delovni program, letni proračun, načrt kadrovske politike in letno poročilo.

Organ EBA v okviru skupnega odbora tesno sodeluje z drugimi evropskimi nadzornimi organi glede vprašanj, ki so pomembna za medsektorsko delovanje. Za učinkovito zaščito pravic strank, ki jih njegove odločitve zadevajo, je bil ustanovljen odbor za pritožbe.

Delovni proces

Da bi organ EBA svoje naloge in pooblastila izvajal učinkovito in pregledno, o vseh dokumentih, ki jih pripravi organ, razpravljajo tehnične delovne skupine in stalni odbori, v katerih lahko s svojimi prispevki sodelujejo nacionalni organi. Pri izvajanju svojih pooblastil redno sodeluje tudi z drugimi organi in institucijami.

Po potrebi se organizirajo odprta javna posvetovanja o regulativnih dokumentih (tehnični standardi, smernice itd.), da lahko interesne skupine in vse zainteresirane strani prispevajo svoje predloge glede prihodnjih bančnih standardov in smernic.

Organ pridobi tudi mnenje in nasvet interesne skupine za bančništvo, ki je bila ustanovljena z uredbo o ustanovitvi organa EBA, da se tako omogoči posvetovanje z zainteresiranimi stranmi. Po potrebi izvaja analize stroškov in koristi glede vseh predlogov. Končne dokumente z glasovanjem sprejme odbor nadzornikov.

Ustrezne povezave

Povzetek letnega poročila

Uredba o ustanovitvi organa EBA

Smernice in priporočila organa EBA so prevedeni v vse jezike in so na voljo v rubriki "Zakonodaja in politika".

Če imate težave s finančno institucijo ter potrebujete pomoč in informacije, obiščite našorubriko za potrošnike (samo v angleškem jeziku).

.