Slovenčina

Responsive image

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) je nezávislý orgán EÚ, ktorý svojou činnosťou zabezpečuje účinnú a konzistentnú úroveň prudenciálnej regulácie a dohľadu v európskom bankovom sektore. Medzi jeho celkové ciele patrí zachovanie finančnej stability v EÚ a zabezpečenie integrity, účinnosti a riadneho fungovania bankového sektora.

Orgán pre bankovníctvo je súčasťou európskeho systému orgánov finančného dohľadu, ktorý tvoria tri orgány dohľadu: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), Európsky orgán pre bankovníctvo a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA). V systéme je takisto zahrnutý Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB), ako aj Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu a vnútroštátne orgány dohľadu.

Orgán pre bankovníctvo je nezávislý orgán, ale zodpovedá sa Európskemu parlamentu, Európskej rade Európskej únie a Európskej komisii.

 

Poslanie a úlohy

Kým dohľad nad jednotlivými finančnými inštitúciami je stále úlohou vnútroštátnych orgánov dohľadu (a v blízkej budúcnosti úlohou Európskej centrálnej banky v prípade krajín zúčastňujúcich sa na jednotnom mechanizme dohľadu, ktorý je kľúčovým prvkom takzvanej bankovej únie), úlohou orgánu pre bankovníctvo je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom zabezpečenia primeraného, účinného a harmonizovaného európskeho dohľadu a regulácie.

Hlavnou úlohou orgánu pre bankovníctvo je prostredníctvom prijatia záväzných technických predpisov a usmernení prispieť k vytvoreniu jednotného európskeho súboru pravidiel v oblasti bankovníctva. Cieľom jednotného súboru pravidiel je poskytnúť finančným inštitúciám v EÚ jednotný súbor harmonizovaných prudenciálnych pravidiel, pomôcť vytvoriť rovnaké podmienky a poskytnúť ochranu na vysokej úrovni pre vkladateľov, investorov a spotrebiteľov.

Orgán pre bankovníctvo zohráva tiež významnú úlohu pri podpore konvergencie postupov dohľadu, ktorými sa má zabezpečiť harmonizované uplatňovanie prudenciálnych pravidiel. EBA má takisto poverenie posudzovať riziká a slabé miesta v bankovom sektore EÚ, a to najmä prostredníctvom pravidelných správ o hodnotení rizika a celoeurópskych záťažových testov. 

Medzi ďalšie úlohy, ktorými je orgán pre bankovníctvo poverený, patria vyšetrovanie nedostatočného uplatňovania právnych predpisov EÚ vnútroštátnymi orgánmi, rozhodovanie v krízových situáciách, zmierovanie sporov medzi príslušnými orgánmi v cezhraničných situáciách a pôsobenie ako nezávislý poradný orgán Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

Organizácia

Európsky orgán pre bankovníctvo navonok zastupuje predseda, ktorého úlohou je takisto pripravovať prácu a viesť rokovania na zasadnutiach rady orgánov dohľadu. Výkonný riaditeľ pripravuje zasadnutia riadiacej rady a zabezpečuje každodenný chod orgánu.

EBA má dva správne orgány:

  • radu orgánov dohľadu, ktorá je jeho hlavným rozhodovacím orgánom a prijíma všetky politické rozhodnutia orgánu pre bankovníctvo, ako napríklad prijímanie návrhov technických predpisov, usmernení, stanovísk a správ,
  • riadiacu radu, ktorej úlohou je zabezpečiť, aby orgán plnil svoje poslanie a vykonával úlohy, ktoré mu boli pridelené, a na tento účel jej bola zverená právomoc navrhovať, okrem iného, ročné pracovné programy, ročný rozpočet, strategický plán personálnej politiky a výročnú správu.

V rámci spoločného výboru orgán pre bankovníctvo úzko spolupracuje s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu pri riešení medziodvetvových otázok. A napokon, na účinnú ochranu práv strán dotknutých rozhodnutiami prijatými orgánom pre bankovníctvo bola vytvorená odvolacia rada.

Pracovný proces

V záujme zabezpečenia, aby orgán pre bankovníctvo účinným a transparentným spôsobom plnil svoje úlohy a poverenia, o všetkých výstupoch vypracovaných týmto orgánom sa diskutuje v technických pracovných skupinách a stálych výboroch, v rámci ktorých môžu vnútroštátne orgány poskytnúť svoje príspevky. Orgán pre bankovníctvo pri výkone svojho mandátu takisto pravidelne spolupracuje s ďalšími orgánmi a inštitúciami.

V prípade potreby sa uskutočňujú otvorené verejné konzultácie o regulačných produktoch (technických predpisoch, usmerneniach atď.). Má sa tým zabezpečiť, aby všetky zúčastnené a zainteresované strany mohli poskytnúť príspevky k budúcim bankovým predpisom a usmerneniam.

Orgán pre bankovníctvo sa so žiadosťou o pripomienky a poradenstvo obracia aj na Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve, orgán vytvorený nariadením EBA, ktorý má uľahčiť konzultácie so zainteresovanými stranami. A napokon, v prípade potreby EBA vykoná analýzu nákladov a prínosov pre všetky návrhy. Konečné produkty po hlasovaní schvaľuje rada orgánov dohľadu.

Súvisiace odkazy

Zhrnutie výročnej správy 

Nariadenie o zriadení EBA

Usmernenia a odporúčania EBA sú preložené do všetkých jazykov a nachádzajú sa v častiRegulation and Policy (Regulácia a politika).

Ak máte ťažkosti s niektorou finančnou inštitúciou a hľadáte pomoc a informácie, navštívte náš  spotrebiteľský kútik (len v angličtine).