română

Responsive image

Autoritatea bancară europeană (ABE) este o autoritate independentă a UE care are ca obiectiv asigurarea unui nivel eficient şi consecvent de reglementare şi supraveghere prudenţială în întregul sector bancar din UE. Obiectivele sale generale sunt menţinerea stabilităţii financiare în UE şi asigurarea integrităţii, eficienţei şi bunei funcţionări a sectorului bancar.

ABE face parte din Sistemul european al supraveghetorilor financiari (SESF), format din trei autorităţi de supraveghere: Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (ESMA), Autoritatea bancară europeană (ABE) şi Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale (EIOPA). Sistemul cuprinde, de asemenea, Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), precum şi Comitetul comun al autorităţilor naţionale şi europene de supraveghere.

ABE este o autoritate independentă, însă răspunde în faţa Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene şi a Comisiei Europene.

 

Misiuni şi sarcini

Deşi autorităţile naţionale de supraveghere (şi, în viitorul apropiat, Banca Centrală Europeană pentru acele ţări care participă la noul mecanism de supraveghere unic, un pilon-cheie al aşa-numitei „uniuni bancare") rămân responsabile pentru supravegherea instituţiilor financiare individuale, rolul ABE este de a îmbunătăţi funcţionarea pieţei interne prin asigurarea supravegherii şi reglementării europene adecvate, eficiente şi armonizate.

Principala sarcină a ABE este să contribuie, prin adoptarea ghidurilor şi standardelor tehnice obligatorii, la crearea cadrului de reglementare unic european în sectorul bancar. Cadrul de reglementare unic are ca obiectiv furnizarea unui set unic de norme prudenţiale armonizate pentru instituţiile financiare de pe întreg teritoriul UE, contribuind la crearea unor condiţii de concurenţă echitabile şi oferind un nivel ridicat de protecţie deponenţilor, investitorilor şi consumatorilor.

Autoritatea are, de asemenea, un rol important în promovarea convergenţei practicilor de supraveghere pentru a asigura aplicarea armonizată a normelor prudenţiale. ABE are, de asemenea, mandatul de a evalua riscul şi vulnerabilităţile sectorului bancar al UE, în special prin rapoarte periodice privind evaluarea riscurilor şi simulări de criză la nivel paneuropean.

Alte sarcini prevăzute în mandatul ABE includ investigarea aplicării insuficiente a legislaţiei UE de către autorităţile naţionale, luarea deciziilor în situaţii de urgenţă, medierea dezacordurilor între autorităţile competente în situaţii transfrontaliere şi funcţionarea ca organism consultativ independent pentru Parlamentul European, Consiliu sau Comisia Europeană.

Organizare

ABE este reprezentată la nivel extern de preşedintele său al cărui rol include şi pregătirea activităţilor şi coordonarea discuţiilor în cadrul reuniunilor consiliului supraveghetorilor. Un director executiv pregăteşte reuniunile consiliului de administraţie şi asigură activitatea operaţională zilnică a autorităţii.

Cele două organe de conducere ale ABE sunt:

  • consiliul supraveghetorilor, care este principalul organ de decizie al autorităţii. Acesta ia toate deciziile ABE în materie de politici, precum adoptarea proiectelor de standarde tehnice, ghiduri, avize şi rapoarte.
  • consiliul de administraţie, al cărui rol este să asigure că autoritatea îşi duce la îndeplinire misiunea şi efectuează sarcinile care îi sunt atribuite. În acest sens, autoritatea este învestită cu competenţa de a propune, printre altele, programul anual de lucru, bugetul anual, planul politicii de personal şi raportul anual.

ABE colaborează îndeaproape cu celelalte autorităţi europene de supraveghere în cadrul Comitetului comun, pe teme cu relevanţă transsectorială. În sfârşit, pentru a proteja eficient drepturile părţilor afectate de deciziile adoptate de ABE, a fost instituită o comisie de apel.

Procedura de lucru

Ca parte a asigurării faptului că ABE îşi îndeplineşte sarcinile şi mandatele într-o manieră eficientă şi transparentă, toate proiectele de documente elaborate de autoritate sunt discutate în cadrul grupurilor de lucru şi comitetelor permanente, unde autorităţile naţionale pot furniza informaţii. ABE colaborează, de asemenea, în mod periodic, cu alte organisme şi instituţii, în executarea mandatului său.

Se desfăşoară consultaţii publice deschise, dacă este cazul, cu privire la documentele de reglementare (standarde tehnice, ghiduri etc.) pentru a se asigura că toţi actorii şi toate părţile interesate pot furniza informaţii despre viitoarele ghiduri şi standarde din sectorul bancar.

Autoritatea solicită, de asemenea, observaţii şi recomandări din partea Grupului părţilor interesate din domeniul bancar, un organism instituit prin regulamentul ABE, în vederea facilitării consultărilor cu părţile interesate. În cele din urmă, după caz, ABE efectuează o analiză a costurilor şi beneficiilor cu privire la toate propunerile. Produsele finale sunt adoptate, în urma votului, de consiliul supraveghetorilor.

Linkuri asociate

Rezumatul Raportului anual 

Regulamentul de înfiinţare a ABE

Ghidurile şi recomandările ABE sunt traduse în toate limbile şi sunt disponibile în secţiunea "Reglementări şi politici"

Dacă aveţi probleme în legătură cu o instituţie financiară şi aveţi nevoie de ajutor şi informaţii, vă rugăm să vizitaţi secţiunea dedicată consumatorilor pe site-ul nostru (disponibilă doar în limba engleză)