polski

Responsive image

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) jest niezależnym organem UE, który ma za zadanie zapewnić skuteczną i spójną regulację ostrożnościową i nadzór w całym europejskim sektorze bankowym. Do ogólnych celów działalności Urzędu należą utrzymanie stabilności finansowej w Unii oraz zapewnienie integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania sektora bankowego.

EUNB jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF), który obejmuje trzy organy nadzoru: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Do systemu należą ponadto Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) oraz Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru, a także krajowe organy nadzoru.

EUNB zachowuje niezależność, ale odpowiada przed Parlamentem Europejskim, Radą Europejską i Komisją Europejską.

 

Misje i zadania

Podczas gdy krajowe organy nadzoru (a w najbliższej przyszłości Europejski Bank Centralny – w odniesieniu do krajów uczestniczących w nowym jednolitym mechanizmie nadzoru, stanowiącym jeden z podstawowych filarów tak zwanej „unii bankowej") zachowują nadzór nad poszczególnymi instytucjami finansowymi, rolą EUNB jest poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez zapewnienie odpowiedniego, skutecznego oraz jednolitego europejskiego nadzoru i regulacji.

Głównym zadaniem EUNB jest przyczynienie się – poprzez przyjmowanie wiążących standardów technicznych i wytycznych – do utworzenia jednolitego zbioru przepisów europejskich dla sektora bankowego. Jednolity zbiór przepisów ma w zamierzeniu zapewnić ujednolicony zestaw zharmonizowanych reguł ostrożnościowych dla instytucji finansowych w całej UE, pomóc w stworzeniu równych warunków działania, a także zagwarantować wysoki poziom ochrony deponentów, inwestorów i konsumentów.

Urząd pełni również ważną rolę w propagowaniu konwergencji praktyk nadzorczych w celu zapewnienia jednolitego stosowania reguł ostrożnościowych. EUNB jest również uprawniony do oceny ryzyka i zagrożeń występujących w unijnym sektorze bankowym, zwłaszcza poprzez sporządzanie regularnych sprawozdań z oceny ryzyka i przeprowadzanie ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych.

Ponadto w zakres kompetencji EUNB wchodzi badanie przypadków niedostatecznego stosowania unijnego prawa przez organy krajowe, podejmowanie decyzji w sytuacjach nadzwyczajnych, mediacja w sporach transgranicznych między właściwymi organami, a także działanie w charakterze niezależnego organu doradczego dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

Organizacja

Na zewnątrz EUNB reprezentuje Przewodniczący, na którym spoczywa również obowiązek przygotowywania prac Urzędu i przewodzenia obradom podczas posiedzeń Rady Organów Nadzoru. Dyrektor Wykonawczy przygotowuje posiedzenia Zarządu i kieruje bieżącą pracą operacyjną Urzędu.

EUNB posiada dwa organy zarządzające. Są nimi:

  • Rada Organów Nadzoru, która jest głównym organem decyzyjnym Urzędu. Podejmuje wszystkie decyzje związane z polityką EUNB, np. w sprawie przyjęcia projektów standardów technicznych, wytycznych, opinii i sprawozdań.
  • Zarząd, który ma obowiązek zapewnić wypełnianie przez Urząd jego misji i wywiązywanie się z powierzonych mu zadań. W tym zakresie Zarządowi przyznano uprawnienia do proponowania, między innymi, rocznego programu prac, budżetu rocznego, planu polityki kadrowej oraz sprawozdania rocznego.

W sprawach o charakterze międzysektorowym EUNB prowadzi ścisłą współpracę z pozostałymi Europejskimi Urzędami Nadzoru (ESA) w ramach Wspólnego Komitetu. Wreszcie, aby skutecznie chronić prawa stron, których dotyczą decyzje EUNB, ustanowiono Komisję Odwoławczą.

Przebieg prac

Wszystkie dokumenty przygotowywane przez Urząd są omawiane na posiedzeniach technicznych grup roboczych i komisji stałych, w trakcie których organy krajowe mogą przedstawiać swoje stanowisko. Procedura ta ma na celu zagwarantowanie wykonywania przez EUNB jego zadań i uprawnień w sposób efektywny i przejrzysty. Dodatkowo, sprawując swój mandat, EUNB prowadzi regularną współpracę w innymi organami i instytucjami.

W stosownych przypadkach prowadzone są otwarte konsultacje społeczne dotyczące środków regulacyjnych (standardów technicznych, wytycznych itp.), które mają zapewnić interesariuszom i innym zainteresowanym stronom możliwość przedstawienia stanowiska na temat przyszłych standardów i wytycznych w sektorze bankowym.

Urząd zasięga również porady i korzysta z uwag Bankowej Grupy Interesariuszy, która jest organem powołanym na mocy rozporządzenia w sprawie EUNB w celu ułatwienia konsultacji z interesariuszami. Wreszcie, w stosownych przypadkach EUNB przeprowadza analizę kosztów i korzyści w odniesieniu do wszystkich zgłaszanych propozycji. Końcowe wersje dokumentów są przyjmowane w drodze głosowania przez Radę Organów Nadzoru.

Przydatne linki

Streszczenie sprawozdania rocznego

Rozporządzenie ustanawiające EUNB

Wytyczne i zalecenia EUNB są tłumaczone na wszystkie języki i są dostępne w części "Regulation and Policy" ("Regulacja i polityka")

Osoby mające problemy z instytucją finansową mogą uzyskać pomoc i informację w części poświęconej konsumentom (wyłącznie w języku angielskim)