Nederlands

Responsive image

De Europese Bankautoriteit (EBA) is een onafhankelijke EU-autoriteit die als doel heeft een effectief en consistent niveau van prudentiële regelgeving en toezicht in de Europese bankensector te bereiken. Haar algemene doelstellingen zijn de financiële stabiliteit in de EU te handhaven en te zorgen voor een integere, efficiënte en ordelijk werkende bankensector.

EBA maakt deel uit van het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFA) dat uit drie toezichthoudende instanties bestaat: de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA), de Europese Bankautoriteit (EBA) en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa). Het stelsel omvat tevens het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB), evenals het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten en de nationale toezichthoudende autoriteiten.

EBA is onafhankelijk, maar moet verantwoording afleggen aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

 

Opdrachten en taken

De nationale toezichthoudende autoriteiten (en binnenkort de Europese Centrale Bank voor de lidstaten die deelnemen aan het nieuwe gemeenschappelijke toezichtsmechanisme, een belangrijke pijler onder de zogeheten "bankenunie") blijven verantwoordelijk voor het toezicht op de afzonderlijke financiële instellingen. EBA moet de werking van de interne markt verbeteren door te zorgen voor passend, efficiënt en geharmoniseerd Europees toezicht en regelgeving.

EBA heeft als hoofdtaak met de vaststelling van bindende technische normen en richtsnoeren bij te dragen tot de totstandkoming van een gemeenschappelijk Europees rulebookvoor de bankensector. Met het gemeenschappelijke rulebook wordt gestreefd naar gemeenschappelijke, geharmoniseerde prudentiële regels voor financiële instellingen in de hele EU, die bijdragen tot gelijke voorwaarden en een goede bescherming van inleggers, investeerders en consumenten goed te beschermen.

EBA speelt voorts een belangrijke rol in de bevordering van convergerende toezichthoudende praktijken ten behoeve van een geharmoniseerde toepassing van de prudentiële regels. Zij heeft daarnaast tot taak de risico's en kwetsbare aspecten van de Europese bankensector te beoordelen, vooral aan de hand van regelmatige risicobeoordelingsverslagen en pan-Europese stresstests.

EBA heeft bovendien tot taak ontoereikende toepassing van de EU-wetgeving door nationale autoriteiten te onderzoeken, besluiten te nemen in noodsituaties, te bemiddelen wanneer de bevoegde autoriteiten in grensoverschrijdende situaties geen overeenstemming bereiken, en te fungeren als onafhankelijk adviesorgaan voor het Europees Parlement, de Raad of de Commissie.

Organisatie

EBA wordt naar buiten toe vertegenwoordigd door de voorzitter, die ook de werkzaamheden voorbereidt en vergaderingen van de raad van toezichthouders leidt. Een uitvoerend directeur bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de autoriteit.

De twee bestuursorganen van EBA:

  • De raad van toezichthouders, het belangrijkste besluitvormende orgaan van de autoriteit. Hij neemt alle beleidsbesluiten van EBA, zoals goedkeuring van voorstellen voor technische normen, richtsnoeren, adviezen en verslagen.
  • De raad van bestuur, die erop toeziet dat de autoriteit haar opdracht vervult en de haar opgedragen werkzaamheden verricht. In dit kader is de raad onder meer bevoegd om het jaarlijkse werkprogramma, de jaarlijkse begroting, het personeelsbeleidsplan en het jaarverslag vast te stellen.

EBA werkt binnen het Gemengd Comité nauw samen met de andere Europese toezichthoudende autoriteiten aan vraagstukken van sectoroverschrijdend belang. Tot slot is er een bezwaarcommissie ingesteld om de rechten van partijen die gevolgen ondervinden van de door EBA genomen besluiten, doeltreffend te beschermen.

Werkproces

Om ervoor te zorgen dat EBA haar taken en mandaten doeltreffend en op transparante wijze uitvoert, worden alle ontwerpdocumenten van de autoriteit besproken in technische werkgroepen en vaste commissies, waaraan de nationale autoriteiten een inbreng kunnen leveren. EBA werkt bovendien samen met andere organen en instellingen bij de uitvoering van haar opdracht.

In voorkomend geval worden er openbare raadplegingen over regelgeving gehouden (technische normen, richtsnoeren, enzovoort) om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden en betrokkenen een inbreng kunnen leveren aan nieuwe normen en richtsnoeren voor de bankensector.

Daarnaast vraagt de autoriteit om commentaar en advies van de Stakeholdergroep bankwezen, een bij de oprichtingsverordening van EBA opgericht orgaan dat de raadpleging van belanghebbenden bevordert. Tot slot onderwerpt EBA alle voorstellen zo nodig aan een kostenbatenanalyse. Definitieve teksten worden aangenomen bij stemming door de raad van toezichthouders.

Interessante links

Samenvatting van het jaarverslag

Verordening tot oprichting van EBA

De richtsnoeren en aanbevelingen van EBA worden in alle officiële talen van de EU vertaald en zijn te vinden in de rubriek "Regelgeving en beleid"

Indien u problemen ondervindt met een financiële instelling en u op zoek bent naar hulp of informatie, kunt u terecht bij onze consumentendesk (alleen beschikbaar in het Engels).