magyar

Responsive image

Az Európai Bankhatóság (EBH) egy független uniós hatóság, amely azon munkálkodik, hogy az európai bankszektor egészében biztosítsa a prudenciális szabályozás és felügyelet hatékony és következetes szintjét. Általános célkitűzései a pénzügyi stabilitás fenntartása az EU-ban, valamint a bankszektor integritásának, hatékonyságának és szabályos működésének biztosítása.

Az EBH a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (PFER) része, amely a következő három felügyeleti hatóságból áll: az Európai Értékpapír-piaci Felügyelet (ESMA), az Európai Bankhatóság (EBH) és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA). A rendszerbe beletartozik az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT), valamint az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága és a nemzeti felügyeleti hatóságok is.

Az EBH független, de elszámolással tartozik az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Tanácsának és az Európai Bizottságnak

 

Küldetések és feladatok

Míg az egyes pénzügyi intézmények felügyeletéért továbbra is a nemzeti hatóságok felelnek (illetve a közeljövőben az új egységes felügyeleti mechanizmusban – az úgynevezett „bankunió" egyik fő pillérében – részt vevő országok esetében az Európai Központi Bank), az EBH szerepe a megfelelő, hatékony és harmonizált európai felügyelet és szabályozás biztosításával a belső piac működésének javítása.

Az EBH fő feladata, hogy kötelező érvényű technikai standardok és iránymutatások elfogadása révén hozzájáruljon a bankszektorban az egységes európai szabálykönyv megteremtéséhez. Az egységes szabálykönyv célja a harmonizált prudenciális szabályok közös készletének biztosítása EU-szerte a pénzügyi intézmények számára, hozzájárulva ezzel az egyenlő feltételek megteremtéséhez és magas színvonalú védelmet biztosítva a betétesek, a befektetők és a fogyasztók számára.

A hatóság fontos szerepet játszik a felügyeleti gakorlatok közelítésének előmozdításában is, biztosítva ezzel a prudenciális szabályok harmonizált alkalmazását. Az EBH megbízásába tartozik az uniós bankszektor kockázatainak és gyenge pontjainak értékelése is, különösen a rendszeres kockázatértékelési jelentések és páneurópai stressztesztek révén.

Az EBH megbízásában meghatározott egyéb feladatok közé tartozik, hogy kivizsgálja az uniós jog nemzeti hatóságok általi nem kielégítő alkalmazását, vészhelyzetben döntést hozzon, a több országot érintő helyzetekben közvetítsen a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti nézeteltérések esetén, és független tanácsadó szervként szolgáljon az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság számára.

Szervezet

Az EBH-t a szervezeten kívül elnöke képviseli, akinek szerepkörébe beletartozik a felügyeleti tanács munkájának előkészítése és annak ülésein a viták levezetése is. Az igazgatótanács üléseit az ügyvezető igazgató készíti elő, aki a hatóság mindennapi operatív munkáját is biztosítja.

Az EBH két irányító szerve a következő:

  • felügyeleti tanács, amely a hatóság fő döntéshozatali szerve. Ez hozza meg az EBH összes szakpolitikai döntését, így például elfogadja a technikai standardok, iránymutatások, vélemények és jelentések tervezeteit.
  • Az igazgatótanács, amelynek szerepköre annak biztosítása, hogy a hatóság végrehajtsa küldetését, és elvégezze a rábízott feladatokat. E tekintetben felruházták azzal a hatáskörrel, hogy javaslatot tegyen többek között az éves munkaprogramra, az éves költségvetésre, a személyzetpolitikai tervre és az éves jelentésre.

Az EBH az ágazatközi jelentőségű ügyekben a vegyes bizottság keretében szorosan együttműködik a többi európai felügyeleti hatósággal (EFH-k). Végezetül, az EBH döntései által érintett felek jogainak hatékony védelme érdekében létrehoztak egy fellebbviteli tanácsot.

Munkavégzési folyamat

Annak biztosítása keretében, hogy az EBH hatékony és átlátható módon végrehajtsa feladatait és megbízását, a hatóság által készített valamennyi terméket technikai munkacsoportokban és állandó bizottságokban vitatnak meg, amelyekben a nemzeti hatóságok is információkkal szolgálhatnak. Az EBH megbízásának végrehajtása során emellett rendszeresen együttműködik más szervekkel és intézményekkel.

A szabályozási termékek (technikai standardok, iránymutatások stb.) tekintetében adott esetben nyílt nyilvános konzultációt folytatnak, biztosítva ezzel, hogy valamennyi érdekelt fél információkkal járulhasson hozzá a jövőbeni banki standardokhoz és iránymutatásokhoz.

A hatóság kikéri a banki érdekképviseleti csoport – az EBH-rendelettel az érdekelt felekkel való konzultáció megkönnyítése céljából létrehozott szerv – észrevételeit és tanácsait is. Végezetül az EBH adott esetben valamennyi javaslat tekintetében költség-haszon elemzést végez. A végleges termékeket a szavazást követően a felügyeleti tanács fogadja el.

Kapcsolódó hivatkozások

Összefoglaló éves jelentés

Az EBH alapító rendelete

Az EBH iránymutatásait és ajánlásait minden nyelvre lefordítják, és ezek a "Szabályozás és politika" című részben találhatók.

Ha problémája van valamely pénzügyi intézménnyel, és segítségre és tájékoztatásra van szüksége, kérjük, keresse fel fogyasztóvédelmi sarkunkat (csak angol nyelven).