Lietuvių

Responsive image

Europos bankininkystės institucija (EBI) yra nepriklausoma ES institucija, kurios tikslas – užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų rizikos ribojimo reguliavimą ir priežiūrą visame Europos bankininkystės sektoriuje. Jos pagrindiniai uždaviniai – palaikyti finansinį stabilumą Europos Sąjungoje ir užtikrinti bankininkystės sektoriaus vientisumą, veiksmingumą ir sklandų veikimą.

EBI yra Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) dalis. Šią sistemą sudaro trys priežiūros institucijos: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), Europos bankininkystės institucija (EBI) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA). Į šią sistemą taip pat įeina Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas ir valstybių narių priežiūros institucijos.

EBI yra nepriklausoma institucija, bet ji yra atskaitinga Europos Parlamentui, Europos Sąjungos Tarybai ir Europos Komisijai.

 

Misijos ir užduotys

Valstybių narių priežiūros institucijos (o netolimoje ateityje ir Europos centrinis bankas šalių, dalyvaujančių naujajame bendrame priežiūros mechanizme, kuris yra pagrindinis vadinamosios Bankų sąjungos ramstis, atveju) ir toliau lieka atsakingos už atskirų finansų įstaigų priežiūrą, tuo tarpu EBI vaidmuo – tobulinti vidaus rinkos veikimą ir užtikrinti tinkamą, veiksmingą ir suderintą priežiūrą bei reguliavimą visos Europos mastu.

Pagrindinė EBI užduotis – savo rengiamais privalomaisiais techniniais standartais ir gairėmis prisidėti prie bendro Europos taisyklių sąvado rengimo. Bendrą taisyklių sąvadą sudaro visos Europos Sąjungos finansų įstaigoms skirtos bendros suderintos rizikos ribojimo taisyklės, kurios padeda kurti vienodas sąlygas ir užtikrinti aukštą apsaugos lygį indėlininkams, investuotojams ir vartotojams.  

Europos bankininkystės institucija taip pat atlieka svarbų vaidmenį skatindama priežiūros praktikos konvergenciją, kuri užtikrintų vienodą riziką ribojančių taisyklių taikymą. EBI taip pat įgaliota vertinti ES bankininkystės sektoriaus riziką ir pažeidžiamumą, būtent rengti reguliarias rizikos vertinimo ataskaitas ir visos Europos mastu organizuoti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

EBI įgaliojimai taip pat apima valstybių narių institucijų netinkamo ES teisės aktų taikymo tyrimus, tarpininkavimą tarpvalstybiniu mastu veikiančių kompetentingų institucijų ginčuose ir Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos nepriklausomo konsultavimo funkciją.

Organizacinė struktūra

Europos bankininkystės institucijai atstovauja jos pirmininkas, kurio užduotis taip pat yra rengti Priežiūros tarybos darbą ir pirmininkauti diskusijoms jos posėdžiuose. Vykdomasis direktorius rengia Administracinės valdybos posėdžius ir užtikrina kasdienę institucijos veiklą.

EBI valdymo organai yra du:

  • Priežiūros taryba yra pagrindinis sprendimus priimantis EBI organas. Ji priima visus strateginius EBI sprendimus, pavyzdžiui, tvirtina techninių standartų, gairių, nuomonių ir ataskaitų projektus.
  • Administracinė valdyba užtikrina, kad institucija vykdytų savo misiją ir atliktų jai pavestus uždavinius. Jai patikėta teikti, be viso kito, metinės darbo programos, metinio biudžeto, personalo politikos plano ir metinės ataskaitos pasiūlymus.

EBI glaudžiai bendradarbiauja su kitomis  jungtiniam komitetui priklausančiomis Europos priežiūros institucijomis, sprendžiant visiems sektoriams svarbius klausimus. Galiausiai siekiant veiksmingai apsaugoti subjektų, kuriems turi įtakos EBI priimti sprendimai, teises, įsteigta Apeliacinė taryba.

Darbo procesas

Siekiant užtikrinti, kad EBI veiksmingai ir skaidriai vykdytų savo uždavinius ir įpareigojimus, visi institucijos parengti projektai aptariami techninėse darbo grupėse ir nuolatiniuose komitetuose, kuriuose savo pasiūlymus gali teikti ir valstybių narių institucijos. Vykdydama savo įgaliojimus, EBI taip pat reguliariai bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir institucijomis.

Kad suinteresuotieji subjektai ir visos kitos suinteresuotosios šalys galėtų prisidėti prie bankininkystės standartų ir gairių rengimo, EBI atitinkamais atvejais organizuoja viešąsias konsultacijas dėl reguliavimo priemonių (standartų, gairių ir t. t.).

Institucija taip pat priima pastabas ir patarimus iš bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, kuri įsteigta pagal EBI reglamentą konsultavimuisi su suinteresuotaisiais subjektais palengvinti. Galiausiai atitinkamais atvejais EBI atlieka visų pasiūlymų sąnaudų ir naudos analizę. Galutinius produktus balsuodama tvirtina Priežiūros taryba.

Susijusios nuorodos

Metinės ataskaitos santrauka

EBI steigiamasis reglamentas

EBI gairės ir rekomendacijos yra verčiamos į visas kalbas; jas galima rasti skyrelyje "Reguliavimas ir politika".

Jei turite problemų su kuria nors finansų įstaiga ir ieškote pagalbos ar informacijos, apsilankykite mūsų vartotojų kampelyje (tik anglų kalba).