Latviešu

Responsive image

Eiropas Banku iestāde (EBI) ir neatkarīga  ES iestāde, kas strādā, lai nodrošinātu efektīvu un atbilstīgu uzraudzības regulējuma un uzraudzības līmeni visā Eiropas banku sektorā. Tās  vispārējais mērķis ir saglabāt finansiālo stabilitāti ES un nodrošināt banku nozares integritāti, efektīvu un pienācīgu funkcionēšanu.

EBI ir daļa no Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas (ESFS), ko veido trīs uzraudzības iestādes: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI), Eiropas Banku iestāde (EBI) un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EIOPA). Šajā sistēmā iekļauta arī Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRB), kā arī Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja un valstu uzraudzības iestādes.

EBI ir neatkarīga, taču atbildīga Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisija priekšā.

 

Misijas un uzdevumi

Valstu uzraudzības iestādēm (un tuvākajā nākotnē Eiropas Centrālajai bankai attiecībā uz tām valstīm, kas piedalās jaunajā Vienotās uzraudzības mehānismā, kas ir viens no galvenajiem tā dēvētās „banku savienības" pīlāriem) saglabājot atbildību par atsevišķu finanšu institūciju uzraudzību, EBI loma ir uzlabot iekšējā tirgus funkcionēšanu, nodrošinot atbilstīgu, efektīvu un saskaņotu uzraudzību un regulējumu Eiropā.

EBI galvenais uzdevums ir, pieņemot saistošus tehniskos standartus un vadlīnijas, veicināt Vienotu noteikumu krājuma izveidi Eiropas  banku nozarei. Vienoto noteikumu krājuma mērķis ir noteikt vienotu saskaņotu finanšu iestāžu uzraudzības noteikumu kopumu visā ES, palīdzot izveidot vienlīdzīgus darbības noteikumus un nodrošinot labāku aizsardzību noguldītājiem, ieguldītājiem un patērētājiem.

Iestādei ir arī svarīga loma, veicinot uzraudzības prakses konverģenci, lai nodrošinātu uzraudzības noteikumu saskaņotu piemērošanu. EBI ir arī pilnvarota novērtēt risku un neaizsargātību ES banku nozarē, jo īpaši izstrādājot regulārus riska novērtējuma ziņojumus un veicot Eiropas mēroga stresa testus. 

Citi EBI uzdevumi, kas ietilpst iestādes pilnvarās, ir izpēte gadījumos, kad valstu iestādes nepilnīgi piemēro ES tiesību aktus, lēmumu pieņemšana ārkārtas situācijās, starpniecība, risinot domstarpības starp kompetentām iestādēm pārrobežu situācijās un Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas neatkarīga padomdevēja funkcijas.

Organizācija

EBI pārstāv tās priekšsēdētājs, kura uzdevumi ietver arī Uzraudzības padomes darba sagatavošanu un apspriežu vadīšanu tās sēdēs. Izpilddirektors sagatavo valdes sēdes un nodrošina iestādes ikdienas operatīvo darbu.

EBI divas pārvaldības struktūras ir:

  • Uzraudzības padome, kas ir iestādes galvenā lēmumu pieņemšanas struktūra. Tā pieņem visus EBA politiskos lēmumus, piemēram, par tehnisko standartu, pamatnostādņu, slēdzienu un ziņojumu projektu apstiprināšanu.
  • Valde, kuras uzdevums ir nodrošināt, lai iestāde pildītu savu misiju un veiktu tai noteiktos uzdevumus. Šajā sakarā tai piešķirtas pilnvaras cita starpā sniegt priekšlikumus par gada darba programmu, gada budžetu, personāla politikas plānu un gada pārskatu.

EBI cieši sadarbojas ar citām Eiropas uzraudzības iestādēm (ESA) Apvienotajā komitejā jautājumos, kas attiecas uz vairākām nozarēm. Visbeidzot, lai nodrošinātu efektīvu to pušu, kuras ietekmē EBI pieņemtie lēmumi, aizsardzību, ir izveidota Apelācijas padome.

Darba process

Lai nodrošinātu EBI uzdevumu un pilnvaru efektīvu un caurskatāmu izpildi, visi iestādes sagatavotie dokumenti tiek apspriesti tehniskajās darba grupās un pastāvīgajās komitejās, kur savus priekšlikumus var iesniegt valstu iestādes. EBI arī regulāri sadarbojas ar citām struktūrām un iestādēm savu pienākumu veikšanā.

Nepieciešamības gadījumā tiek rīkota atklāta sabiedriskā apspriešana par regulēšanas dokumentiem (tehniskajiem standartiem, pamatnostādnēm, utt.), lai nodrošinātu ieinteresētajām un iesaistītajām personām iespēju piedalīties  banku sektora nākotnes standartu un pamatnostādņu sagatavošanā.

Iestāde arī lūdz komentārus un konsultācijas Banku nozares ieinteresēto personu grupai, kas ir  izveidota ar EBI regulu, lai atvieglotu apspriešanos ar ieinteresētajām personām. Visbeidzot, atbilstošās situācijās EBI veic visu priekšlikumu izmaksu-ieguvumu analīzi. Galīgos produktus pēc balsošanas apstiprina Uzraudzības padome.

Attiecīgās saites

Gada pārskata kopsavilkums

EBI dibināšanas regula

EBI pamatnostādnes un ieteikumi ir tulkoti visās valodās un atrodami iedaļā "Regulējums un politika"

Ja Jums rodas problēmas ar finanšu iestādi un Jūs vēlaties rast palīdzību un informāciju, apmeklējiet mūsu sadaļu patērētājiem (tikai angļu valodā).