hrvatski

Responsive image

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) neovisno je tijelo EU-a čiji je posao osigurati učinkovitu i dosljednu razinu bonitetne regulative i nadzora nad europskim bankarskim sektorom. Njegovi glavni ciljevi su održavanje financijske stabilnosti u EU-u te osiguranje cjelovitosti, djelotvornosti i pravilnog funkcioniranja bankarskog sektora.

EBA je dio Europskog sustava financijskog nadzora (ESFS) koji se sastoji od tri nadzorna tijela: Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) i Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA). Sustav također obuhvaća Europski odbor za sistemske rizike (ESRB) kao i Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela i nacionalnih nadzornih tijela.

EBA je neovisno tijelo, ali je odgovorno Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije i Europskoj komisiji.

 

Misije i zadaće

Dok nacionalna nadzorna tijela (i u bliskoj budućnosti Europska središnja banka za one zemlje koje sudjeluju u novom Jedinstvenom nadzornom mehanizmu, ključnom stupu takozvane 'bankovne unije') ostaju zadužena za nadzor nad pojedinačnim financijskim institucijama, uloga EBA-e je da poboljša funkcioniranje unutarnjeg tržišta osiguravajući prikladni, učinkoviti i usklađeni nadzor i propise.

Glavna zadaća EBA-e je da, usvajanjem Obvezujućih tehničkih standarda i smjernica, pridonese stvaranju jedinstvenih europskih pravila u području bankarstva. Cilj jedinstvenih pravila je pružiti jedinstven skup usklađenih bonitetnih pravila za financijske institucije u cijeloj Europskoj uniji, pomoći u stvaranju jednakih uvjeta poslovanja i pružiti visoku zaštitu štedišama, ulagačima i potrošačima.

Tijelo ima važnu ulogu u promicanju konvergencije nadzornih praksi kako bi se osiguralo usklađeno primjenjivanje bonitetnih pravila. EBA je također dužna procjenjivati rizik i osjetljivosti u bankarskom sektoru EU-a, prije svega putem redovitih izvješća o procjeni rizika i paneuropskih stres testova.

Ostale zadaće u sklopu mandata EBA-e uključuju istraživanje nedostatne primjene prava Europske unije od strane nacionalnih tijela, odlučivanje u izvanrednim situacijama, posredovanje u sporovima između nadležnih tijela u prekograničnim situacijama te funkciju neovisnog savjetodavnog tijela Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Organizacija

EBA-u izvana predstavlja njezin predsjednik čija je zadaća i ta da priprema rad i vodi rasprave na sjednicama Odbora nadzornih tijela. Izvršni direktor priprema sjednice Upravnog odbora te osigurava svakodnevni operativni rad Tijela.

Dva su upravna tijela EBA-e:

  • Odbor nadzornih tijela koji je glavno tijelo nadležno za donošenje odluka Tijela. On donosi sve odluke o politikama EBA-e, kao što su usvajanje tehničkih standarda, smjernica, mišljenja i izvješća.
  • Upravni odbor čija je funkcija da osigura da Tijelo provodi svoju misiju i izvršava zadaće koje su mu dodijeljene. U tu svrhu, povjereno mu je pravo da predlaže, između ostalog, godišnji plan rada, godišnji proračun, plan politike osoblja te godišnje izvješće.

EBA usko surađuje s ostalim Europskim nadzornim tijelima (ESA-ovima) u okviru Zajedničkog odbora na pitanjima od međusektorske važnosti. Naposljetku, kako bi se učinkovito zaštitila prava stranaka na koje se odnose odluke koje donosi EBA, osnovan je Odbor za žalbe.

Radni postupak

Kako bi se osiguralo da EBA provodi svoje zadaće i dužnosti na učinkovit i transparentan način, svi predloženi nacrti Tijela raspravljaju se u tehničkim radnim skupinama i stalnim odborima gdje nacionalna nadzorna tijela mogu ponuditi svoje prijedloge. Također, EBA u izvršenju svog mandata redovito surađuje s drugim tijelima i institucijama.

Otvorene javne rasprave provode se, gdje je to potrebno, o regulatornim produktima (tehničkim standardima, smjernicama, itd.) kako bi se osiguralo da dionici i sve zainteresirane strane mogu pridonijeti budućim standardima i smjernicama u bankarstvu.

Tijelo također traži mišljenja i savjete od Interesne skupine za bankarstvo, tijela uspostavljenog regulativom EBA-e kako bi se olakšao postupak savjetovanja s interesnim skupinama. Konačno, tamo gdje je to potrebno, EBA provodi analizu troškova i koristi za svaki od prijedloga. Nakon glasanja Odbor nadzornih tijela usvaja konačna rješenja.

Srodne veze

Sažetak Godišnjeg izvješća 

Uredba o osnivanju EBA-e 

Smjernice i preporuke EBA-e prevedene su na sve jezike i nalaze se u odjeljku "Propisi i politika"

Ako imate problema s financijskom institucijom te želite zatražiti pomoć i informacije, molimo posjetite naš potrošački kutak (samo na engleskom)