čeština

Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority – EBA) je nezávislý orgán EU, který usiluje o zajištění účinné a jednotné úrovně obezřetnostní regulace a dohledu v rámci celého evropského odvětví bankovnictví. Jeho celkovými cíli jsou udržování finanční stability v EU a zajišťování integrity, účinnosti a řádného fungování bankovnictví.

Orgán EBA je součástí Evropského systému dohledu nad finančním trhem (ESFA), který sestává ze tří orgánů dohledu: Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA). Tento systém zahrnuje i Evropskou radu pro systémová rizika (ESRB) a dále také Společný výbor evropských orgánů dohledu a vnitrostátní orgány dohledu.

Orgán EBA je nezávislý, je však odpovědný Evropskému parlamentu, Radě Evropské unie a Evropské komisi.

Poslání a úkoly

Zatímco vnitrostátní orgány dohledu (a v blízké budoucnosti Evropská centrální banka u zemí, které se účastní nového jednotného mechanismu dohledu, klíčového pilíře takzvané „bankovní unie") nadále odpovídají za dohled nad jednotlivými finančními institucemi, úlohou orgánu EBA je zlepšit fungování vnitřního trhu zajištěním odpovídajícího, účinného a harmonizovaného evropského dohledu a regulace.

Hlavním úkolem orgánu EBA je přispívat prostřednictvím přijímání závazných technických norem a obecných pokynů k vytvoření jednotného evropského souboru pravidel v odvětví bankovnictví. Cílem jednotného souboru pravidel je poskytnout jedinou sadu harmonizovaných obezřetnostních pravidel pro finanční instituce v rámci celé EU, napomáhat vytváření rovných podmínek a poskytovat vysokou míru ochrany vkladatelů, investorů a spotřebitelů.

Orgán EBA rovněž hraje významnou úlohu při podpoře sbližování postupů dohledu za účelem zajištění harmonizovaného uplatňování obezřetnostních pravidel. Orgán EBA je rovněž zmocněn k posuzování rizik a slabých míst v bankovnictví EU, a to zejména prostřednictvím pravidelných zpráv o posouzení rizik a celoevropských zátěžových testů.

K dalším úkolům, které jsou stanoveny mandátem orgánu EBA, patří vyšetřování nedostatečného uplatňování právních předpisů EU vnitrostátními orgány, rozhodování v mimořádných situacích, zprostředkování sporů mezi příslušnými orgány v přeshraničních situacích a působení ve funkci nezávislého poradního orgánu Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Organizace

Orgán EBA je vůči ostatním subjektům zastoupen svým předsedou, jehož úlohou je také připravovat činnost a vést jednání na zasedáních rady orgánů dohledu. Výkonný ředitel připravuje zasedání správní rady a zajišťuje každodenní provozní činnost orgánu.

Dvěma správními orgány jsou v rámci orgánu EBA:

  • rada orgánů dohledu, která je hlavním rozhodovacím orgánem EBA. Přijímá veškerá politická rozhodnutí orgánu EBA, jako např. přijetí návrhu technických norem, obecných pokynů, stanovisek a zpráv,
  • správní rada, jejíž úlohou je zajistit, aby orgán EBA plnil své poslání a prováděl úkoly, které mu jsou přiděleny. V tomto ohledu je správní radě svěřena pravomoc navrhovat mimo jiné roční pracovní program, roční rozpočet, plán personální politiky a výroční zprávu.

Orgán EBA v rámci společného výboru úzce spolupracuje s ostatními evropskými orgány dohledu na záležitostech s meziodvětvovým významem. V neposlední řadě byl také za účelem účinné ochrany práv stran dotčených rozhodnutími, která přijímá orgán EBA, zřízen odvolací senát.

Pracovní postup

V rámci zajišťování toho, aby orgán EBA plnil své úkoly a mandáty účinně a transparentně, projednávají veškeré výstupy navržené tímto orgánem technické pracovní skupiny a stálé výbory, v nichž mohou k tématu přispívat vnitrostátní orgány. Orgán EBA také při výkonu svého mandátu pravidelně spolupracuje s dalšími institucemi a orgány.

V příslušných případech se konají otevřené veřejné konzultace k produktům v oblasti regulace (technické normy, obecné pokyny apod.) s cílem zajistit, aby k budoucím normám a obecným pokynům v bankovnictví mohly přispět všechny zúčastněné subjekty a zainteresované strany.

Orgán také se obrací se žádostmi o připomínky a rady na skupinu subjektů působících v bankovnictví, subjekt ustavený nařízením o zřízení orgánu EBA pro podporu konzultací se zúčastněnými subjekty. V příslušných případech také orgán EBA provádí ke všem návrhům analýzu nákladů a přínosů. Konečné výstupy schvaluje po hlasování rada orgánů dohledu.

Související odkazy

Shrnutí výroční zprávy za rok

Nařízení o zřízení Evropského orgánu dohledu

Obecné pokyny a doporučení orgánu EBA jsou přeloženy do všech jazyků a jsou k dispozici v sekci "Regulation and Policy" (Regulace a politika).

Máte-li problémy s finanční institucí a snažíte-li se nalézt pomoc a informace, navštivte prosím náš koutek pro spotřebitele (pouze v anglickém jazyce).