български

Европейският банков орган (ЕБО) е независим орган на ЕС, който работи за гарантиране на ефективно и последователно равнище на пруденциално регулиране и надзор в европейския банков сектор. Общите му цели са да поддържа финансовата стабилност в ЕС и да гарантира целостта, ефикасността и нормалното функциониране на банковия сектор.

ЕБО е част от Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), състояща се от три надзорни органа: Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Европейският банков орган (ЕБО) и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Системата включва също Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и Съвместния комитет на европейските надзорни органи и националните надзорни органи.

ЕБО е независим орган, но се отчита пред Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия.

Мисия и задачи

Докато националните надзорни органи (а в близко бъдеще и Европейската централна банка за държавите, участващи в новия Единен надзорен механизъм — основен стълб на така наречения „Банков съюз") продължават да отговарят за надзора на отделните финансови институции, ролята на ЕБО е да подобри функционирането на вътрешния пазар, като гарантира правилен, ефикасен и хармонизиран европейски надзор и регулиране.

Основната задача на ЕБО е да допринася, чрез приемането на задължителни технически стандарти и насоки, за установяването на Единен европейски наръчник в областта на банкирането. Целта на наръчника е да предостави единен набор от хармонизирани пруденциални правила, приложими за финансовите институции в ЕС, което ще помогне за постигането на равнопоставеност и осигуряването на висока степен на защита за вложителите, инвеститорите и потребителите.

Освен това Органът има важна роля за насърчаване сближаването на надзорните практики с цел да се гарантира хармонизирано прилагане на пруденциалните правила. На ЕБО е възложено също да извършва оценки на риска и слабите места в банковия сектор в ЕС, по-специално чрез редовни доклади за оценка на риска и общоевропейски стрес тестове.

Други задачи, включени в правомощията на ЕБО, са да извършва проверки за недостатъчно прилагане на правото на ЕС от страна на националните органи, да взема решения в извънредни ситуации, да урежда разногласия между компетентните органи в презгранични случаи и да действа като независим консултативен орган за Европейския парламент, Съвета или Комисията.

Организация

Във външните отношения ЕБО се представлява от своя председател, чиято роля е също да подготвя работата и да ръководи обсъжданията по време на заседания на Съвета на надзорниците. Изпълнителният директор подготвя заседанията на Управителния съвет и обезпечава ежедневната оперативна работа на Органа.

Двата управляващи органа на ЕБО са:

  • Съвет на надзорниците, който е главният орган за вземане на решения в Органа. Съветът взема всички решения относно политиката на ЕБО, например приемането на проект за технически стандарти, насоки, становища и доклади.
  • Управителен съвет, чиято роля е да гарантира изпълнението на мисията от страна на Органа и извършването на възложените му задачи. Във връзка с това на управителния съвет са възложени правомощия да изготвя предложения за, наред с другото, годишната работна програма, годишния бюджет, плана за политиката спрямо персонала и годишния доклад.

ЕБО работи в тясно сътрудничество с другите европейски надзорни органи (ЕНО) в рамките на Съвместния комитет по въпроси от междусекторно значение. И накрая, с цел ефективна защита на правата на страните, засегнати от решенията на ЕБО, беше създаден Апелативен съвет.

Работен процес

Като част от гарантирането на изпълнението на задачите и правомощията на ЕБО по ефективен и прозрачен начин всички продукти, изготвени от Органа, се обсъждат в технически работни групи и постоянни комитети, в които националните органи могат да предоставят мнения. При изпълнението на своите правомощия ЕБО си сътрудничи редовно и с други органи и институции.

Когато е целесъобразно, се провеждат открити обществени консултации по отношение на регулаторни продукти (технически стандарти, насоки и др.) с цел да се гарантира, че партньорите и всички заинтересовани страни могат да предоставят мнения за бъдещите банкови стандарти и насоки.

Освен това Органът приема коментари и съвети от Групата на участниците в банковия сектор – орган, създаден съгласно регламента за ЕБО с цел улесняване на консултациите със заинтересованите страни. И накрая, когато е целесъобразно, ЕБО извършва анализ на разходите и ползите по всички предложения. Окончателните продукти се приемат от Съвета на надзорниците с гласуване.

Полезни връзки

Резюме на годишния доклад за.

Учредителен регламент на ЕБО

Насоките и препоръките на ЕБО са преведени на всички езици и могат да бъдат намерени в раздел "Регулиране и политика".

Ако имате проблеми с финансова институция и искате да потърсите помощ и информация, посетете нашия раздел за потребители (само на английски език).