svenska

Responsive image

Europeiska bankmyndigheten (EBA) är en oberoende EU-myndighet som arbetar för att säkra en effektiv och enhetlig reglering och tillsyn i hela den europeiska banksektorn. Myndighetens övergripande mål är att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet i EU och att skydda banksektorns integritet, effektivitet och korrekta funktion. 

EBA ingår i det europeiska systemet för finansiell tillsyn, som består av tre tillsynsmyndigheter: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa). I systemet ingår även Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och dessutom den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna samt de nationella tillsynsmyndigheterna.

EBA är oberoende men ansvarig inför Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen.

 

Uppdrag och uppgifter

De nationella tillsynsmyndigheterna (och inom kort Europeiska centralbanken för de länder som deltar i den nya gemensamma tillsynsmekanismen, en viktig del av den så kallade bankunionen) ansvarar fortfarande för tillsynen över enskilda finansinstitut, men EBA:s roll är att förbättra den inre marknadens funktion genom att säkra lämplig, ändamålsenlig och harmoniserad tillsyn och reglering på EU-nivå.

EBA:s främsta uppgift är att bidra till upprättandet av en enda europeisk regelbok för bankverksamhet, genom att anta bindande tekniska standarder och riktlinjer. Syftet med regelboken är att tillhandahålla en enda uppsättning harmoniserade tillsynsregler för finansinstitut i hela EU, för att bidra till att skapa rättvisa förhållanden och ge insättare, investerare och konsumenter ett gott skydd.

Myndigheten spelar också en viktig roll när det gäller att främja en enhetlig tillsynspraxis och därmed säkra en harmoniserad tillämpning av tillsynsreglerna. I EBA:s uppdrag ingår dessutom att bedöma risk och sårbarhet i EU:s banksektor, framför allt genom regelbundna riskbedömningsrapporter och Europaomfattande stresstester. 

Andra uppgifter som ingår i EBA:s uppdrag är att undersöka nationella myndigheters otillräckliga tillämpning av EU-lagstiftningen, fatta beslut i krissituationer, medla vid oenighet mellan behöriga myndigheter i gränsöverskridande situationer samt fungera som oberoende rådgivande organ till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Organisation

EBA företräds utåt av sin ordförande, vars roll även är att förbereda arbetet och leda diskussioner vid tillsynsstyrelsens möten. En verkställande direktör förbereder förvaltningsstyrelsens möten och ansvarar för myndighetens dagliga verksamhet.

EBA har två ledningsorgan:

  • Tillsynsstyrelsen, som är myndighetens huvudsakliga beslutsfattande organ. Den fattar alla EBA:s politiska beslut, t.ex. om antagande av utkast till tekniska standarder, riktlinjer, yttranden och rapporter.
  • Förvaltningsstyrelsen, som ansvarar för att se till att myndigheten fullgör sitt uppdrag och utför de uppgifter den tilldelats. I det sammanhanget har den befogenhet att föreslå bl.a. det årliga arbetsprogrammet, den årliga budgeten, planen för personalpolitiken och årsrapporten.

I frågor av sektoröverskridande relevans samarbetar EBA nära med de övriga europeiska tillsynsmyndigheterna inom ramen för den gemensamma kommittén. Slutligen har en överklagandenämnd inrättats för att effektivt skydda rättigheterna för parter som berörs av beslut som antas av EBA.

Arbetsprocess

För att det ska kunna säkras att EBA utför sina uppgifter och fullgör sitt uppdrag på ett effektivt och öppet sätt diskuteras alla dokument som upprättas av myndigheten i tekniska arbetsgrupper och ständiga kommittéer där nationella myndigheter kan framföra synpunkter. EBA samarbetar också regelbundet med andra organ och institutioner vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Vid behov genomförs öppna offentliga samråd om tillsynsdokument (tekniska standarder, riktlinjer osv.) för att se till att intressenter och alla berörda parter kan ge sina synpunkter på framtida standarder och riktlinjer för bankverksamhet.

Myndigheten inhämtar också synpunkter och råd från bankintressentgruppen, ett organ som inrättats genom förordningen om inrättande av EBA för att underlätta samråd med intressenter. Slutligen gör EBA vid behov en kostnadsnyttoanalys av alla förslag. Slutliga dokument antas efter omröstning av tillsynsstyrelsen.

Länkar

Sammanfattning av årsrapporten

Förordningen om inrättande av EBA

EBA:s riktlinjer och rekommendationer översätts till alla språk och finns under avsnittet "Regulation and Policy".

Om du har problem med ett finansinstitut och vill ha hjälp och information, besök vår konsumenttjänst (bara på engelska).