Question ID:
2018_3661
Legal Act:
Regulation (EU) No 575/2013 (CRR)
Topic:
Supervisory reporting - COREP (incl. IP Losses)
Article:
99
COM Delegated or Implementing Acts/RTS/ITS/GLs/Recommendations:
Regulation (EU) No 680/2014 - ITS on supervisory reporting of institutions (repealed)
Article/Paragraph:
Annexes I and II
Disclose name of institution / entity:
No
Type of submitter:
Credit institution
Subject Matter:
Validointisääntö v4821_m, C 08.02 (Validation rule v4821_m, C 08.02)
Question:

Original question

Mistä sääntelystä tai asetuksesta nousee ylärajoite LGD-osuudelle (omia LGD-estimaatteja käytettäessä)? Mitä arvoja sarakkeessa 230 tulisi raportoida lomakkeella C 08.02 tilanteessa, jossa vastapuoliluokan painotettu keskimääräinen LGD > 100 %?

Translated question

What rules or regulations raise the upper limits of the LGD amount (when using own LGD estimates)? What values in column 230 should be reported in template C 08.02, when the weighted average LGD of the obligor grade is > 100%?

Background on the question:

Original

Validointisääntö v4821_m edellyttää, että lomakkeella C 08.02 painotettu keskimääräinen LGD (%) sarakkeessa 230 on enintään 100 % vastapuoliluokittain tarkasteltuna. Täyttöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 tai Regulaatiossa No 575/2013 (CRR) ei kuitenkaan nähdäksemme määrätä ylärajaa LGD:lle omia riskiparametreja käytettäessä (AIRB:ssa).

Translation

Validation rule v4821_m states that in template C 08.02 the maximum weighted average LGD (%) in column 230 is 100%, in terms of obligor grades. However, neither Implementing Regulation (EU) No 680/2014 nor Regulation No 575/2013 (CRR) define the upper limits of LGD when using own risk parameters (under the AIRB approach).

Date of submission:
11/01/2018
Published as Final Q&A:
06/04/2018
Final Answer:

English

Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) does not define upper limits for the LGD of any individual exposure or group of exposures.

Subject to the instructions provided in Annex II to Regulation (EU) No 680/2013 (ITS on Supervisory Reporting), the LGD reported in column 230 of templates C 08.01 and C 08.02 of Annex I to the ITS on Supervisory Reporting shall be the LGD used in the calculation of risk weighted exposure amounts. Irrespective of validation rule v4821_m, this LGD may be higher than 100%, although those cases are expected to be very rare in practice (see also Q&A 2017_3394 on that matter).

Similar considerations apply for validation rules v4820_m (C 08.01, c230), v4822_m (C 08.01, c240) and v4823_m (C 08.02, c240).

 

Finnish

Asetuksessa (EU) N:o 575/2013 (CRR) ei määritellä ylärajoja millekään yksittäisten vastuun tai vastuiden ryhmän tappio-osuudelle.

Asetuksen (EU) N:o 680/2013 liitteen II (tekninen täytäntöönpanostandardi valvontatietojen raportoinnista) ohjeiden mukaisesti valvontatietojen raportointia koskevan teknisen täytäntöönpanostandardin liitteessä I mallien C 08.01 ja C 08.02 sarakkeessa 230 ilmoitettu tappio-osuus on se tappio-osuus, jota käytetään laskettaessa riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärää. Validointisäännöstä v4821_m riippumatta tämä tappio-osuus voi olla enemmän kuin 100 %, vaikka kyseisten tapausten oletetaan olevan käytännössä hyvin harvinaisia (ks. asiasta myös Q&A 2017_3394).

Samoja seikkoja sovelletaan validointisääntöjen v4820_m (C 08.01, c230), v4822_m (C 08.01, c240) ja v4823_m (C 08.02, c240) osalta.

Status:
Final Q&A
Answer prepared by:
Answer prepared by the EBA.
Image CAPTCHA