Question ID:
2017_3456
Legal Act:
Regulation (EU) No 575/2013 (CRR)
Topic:
Supervisory reporting - COREP (incl. IP Losses)
Article:
99
COM Delegated or Implementing Acts/RTS/ITS/GLs/Recommendations:
Regulation (EU) No 680/2014 - ITS on supervisory reporting of institutions (repealed)
Article/Paragraph:
Annexes I and II, C 07.00, validation rules
Disclose name of institution / entity:
No
Type of submitter:
Credit institution
Subject Matter:
Validointissääntö e4900_n, C 07.00 Standardimenetelmän mukaiset pääomavaatimukset (Validation rule e4900_n: C 07.00 Capital requirements according to the standard method)
Question:

Original question

Millä lomakkeen C 07.00 rivillä ryhmän sisäiset katetut joukkovelkakirjat pitää ilmoittaa?

 

English translation

On which row of form C 07.00 should intra-group covered bonds be indicated?

Background on the question:

Original

Validointisääntö e4900_n edellyttää, että lomakkeen C 07.00 rivillä 140 ei saa olla lukuja. Teknisessä asetuksessa (EU) No 680/2014 ei erikseen mainita ryhmän sisäisten katettujen joukkovelkakirjojen riskipainojen laskennasta. CRR:n ((EU) No 575/2013) artiklan 113 kappaleen 6 mukaan luottolaitoksille annetaan mahdollisuus jättää soveltamatta kyseisen artiklan ensimmäistä kappaletta riskipainotettujen erien yhteismäärän laskemisessa, kun kappaleen 6 edellytyksen täyttyvät. Artiklassa 129 ei oteta kantaa ryhmän sisäisten katettujen joukkovelkakirjojen riskipainoihin. Pitääkö ryhmän sisäiset katetut joukkovelkakirjat raportoida eri vastuuryhmässä vai pitääkö niille antaa jokin muu riskipaino kuin 0?

 

English translation

Validation rule e4900_n requires that row 140 of template C 07.00 cannot contain numbers. Regulation (EU) No 680/2014 does not make any separate mention of the calculation of the risk weights of intra-group covered bonds. According to Article 113(6) CRR (Regulation (EU) No 575/2013), credit institutions will be given the opportunity not to apply the first paragraph of the same article when calculating the total amount of risk-weighted items, provided that the requirements of paragraph 6 are met. No position is taken in Article 129 on risk weights of intra-group covered bonds. Is it necessary for intra-group covered bonds to be reported in a different exposure class, or must these bonds be given a risk weight other than 0?

Date of submission:
11/08/2017
Published as Final Q&A:
22/12/2017
Final Answer:

Jos toimivaltainen viranomainen antaa luvan olla soveltamatta asetuksen (EU) n:o 575/2013 (CRR) 113 artiklan 1 kohdan vastuita koskevia vaatimuksia CRR:n 113 artiklan 6 kohdan nojalla yrityksiin, jotka kuuluvat samaan vakavaraisuuden konsolidoinnin alaan kuin raportoiva laitos, tuohon samaan vakavaraisuuden konsolidoinnin alaan kuuluvien yritysten liikkeeseen laskemien katettujen joukkolainojen muodossa oleviin vastuisiin sovelletaan 0 %:n riskipainoa. Sen mukaisesti nämä vastuut on ilmoitettava asetuksen (EU) n:o 680/2014 liitteen I lomakkeen C 07.00 rivillä 140 (tekninen täytäntöönpanostandardi valvontatietojen raportoinnista) katettujen joukkolainojen vastuuluokassa (arkki 013). Tämä on periaatteessa valvontatietojen raportointia koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien liitteen II kohdissa 67–69 esitetyn ryhmän sisäisten vastuiden kohtelun mukaista, vaikka nämä säännökset eivät koskekaan nimenomaan niitä CRR:n 112 artiklan vastuuluokkia, jotka määritellään muiden ominaisuuksien kuin velallisen tyypin perusteella.

Validointisääntö v4900_m ei ole täysin tämän lähestymistavan mukainen, koska se ei salli tietojen raportointia lomakkeen C 07.00 rivillä 140. Tämän vuoksi sitä muutetaan tulevaisuudessa.

 

English translation

If a competent authority grants the permission not to apply the requirements of Article 113 (1) of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) to exposures to entities belonging to the same prudential scope of consolidation as the reporting institution based on Article 113 (6) CRR, exposures in the form of covered bonds which are issued by entities belonging to that same prudential scope of consolidation attract as risk weight of 0%. Accordingly, these exposures shall be reported in row 140 of template C 07.00 of Annex I to Regulation (EU) No 680/2014 (ITS on Supervisory Reporting) in the exposure class Covered Bonds (sheet 013). This is in line in principle with the treatment of intra-group exposures laid out in paragraphs 67 – 69 of Annex II to the ITS on Supervisory Reporting, although these provisions do not specifically consider those exposure classes of Article 112 CRR which are defined based on properties other than the type of the obligor.

Validation rule v4900_m is not fully in line with this approach as it does not allow for the reporting of information in row 140 of template C 07.00. Therefore, it will be amended in the future.

Status:
Final Q&A
Answer prepared by:
Answer prepared by the EBA.
Image CAPTCHA