Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) er en uafhængig EU-myndighed, som arbejder på at sikre et effektivt og konsekvent regulerings- og tilsynsniveau i hele den europæiske banksektor. Dens overordnede mål er at opretholde den finansielle stabilitet i EU og sikre banksektorens integritet, effektivitet og ordnede funktion.

EBA indgår i Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS), der består af tre tilsynsmyndigheder: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA). Systemet omfatter også Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) samt Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder og de nationale tilsynsmyndigheder.

EBA er uafhængig, men står til ansvar over for Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen.

Kommissorium og opgaver

Mens de nationale tilsynsmyndigheder (og i nær fremtid Den Europæiske Centralbank for de lande, der deltager i den nye fælles tilsynsmekanisme, et centralt element i den såkaldte "bankunion") stadig vil være ansvarlige for at føre tilsyn med individuelle finansielle institutioner, er det EBA's rolle at forbedre det indre markeds funktion ved at sikre et passende, effektivt og harmoniseret europæisk tilsyn og regulering.

Det er EBA's vigtigste opgave gennem vedtagelse af bindende tekniske standarder og retningslinjer at bidrage til fastlæggelse af det fælles europæiske regelsæt på bankområdet. Det fælles regelsæt har til formål at tilvejebringe et enkelt sæt harmoniserede tilsynsregler for finansielle institutioner i hele EU og bidrage til at skabe ensartede vilkår og sikre et højt beskyttelsesniveau for indskydere, investorer og forbrugere.

Myndigheden spiller også en vigtig rolle med hensyn til at fremme en samordnet tilsynspraksis for at sikre en harmoniseret anvendelse af tilsynsreglerne. EBA har også mandat til at vurdere risici og sårbarheder i banksektoren i EU gennem navnlig regelmæssige risikovurderingsrapporter og paneuropæiske stresstest.

Af andre opgaver, der indgår i EBA's mandat, er bl.a. at undersøge de nationale myndigheders utilstrækkelige anvendelse af EU-retten, træffe afgørelser i krisesituationer, mægle i forbindelse med tvister mellem kompetente myndigheder i grænseoverskridende situationer og fungere som et uafhængigt rådgivende organ for Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen.

Organisation

EBA repræsenteres udadtil af sin formand, hvis rolle også er at forberede arbejdet og lede drøftelserne på møderne i tilsynsrådet. En administrerende direktør forbereder møderne i styrelsesudvalget og er ansvarlig for myndighedens daglige arbejde.

EBA's to ledelsesorganer er:

  • Tilsynsrådet, som er myndighedens øverste beslutningsorgan. Det træffer alle EBA's politiske beslutninger, f.eks. vedtagelse af udkast til tekniske standarder, retningslinjer, udtalelser og rapporter.
  • Styrelsesudvalget, hvis rolle er at sikre, at myndigheden varetager sit kommissorium og udfører de pålagte opgaver. I denne henseende har det beføjelse til bl.a. at fremsætte forslag til det årlige arbejdsprogram, det årlige budget, planen for personalepolitikken og årsrapporten.

EBA arbejder inden for rammerne af Det Fælles Udvalg tæt sammen med de øvrige europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) om spørgsmål af tværsektoriel relevans. Endelig er der blevet oprettet et klagenævn for effektivt at beskytte rettighederne for parter, der berøres af EBA's afgørelser.

Arbejdsproces

For at sikre, at EBA udfører sine opgaver og sit mandat effektivt og gennemsigtigt drøftes alle resultater, der foreslås af myndigheden, i tekniske arbejdsgrupper og stående udvalg, hvor nationale myndigheder kan komme med input. EBA samarbejder også regelmæssigt med andre organer og institutioner ved udførelsen af sit mandat.

Når det er relevant, gennemføres åbne offentlige høringer om reguleringsmæssige produkter (tekniske standarder, retningslinjer osv.) for at sikre, at interessenter og alle berørte parter kan komme med input til fremtidige bankstandarder og retningslinjer.

Myndigheden søger også bemærkninger og rådgivning fra interessentgruppen for banker, et organ, der er nedsat ved EBA-forordningen for at gøre det lettere at høre interessenter. Endelig foretager EBA en cost/benefit-analyse af alle forslag, når det er relevant. De endelige produkter vedtages efter afstemning af tilsynsrådet.

Relaterede links

Resumé af årsrapporten

Forordningen om EBA's oprettelse

Retningslinjer og henstillinger fra EBA oversættes til alle sprog og findes under sektionen "Regulation and Policy"

Hvis du har problemer med en finansiel institution, kan du finde hjælp og oplysninger på vores forbrugerside (kun på engelsk)