Question ID:
2016_3076
Legal Act:
Regulation (EU) No 575/2013 (CRR)
Topic:
Own funds
Article:
63
Paragraph:
h
COM Delegated or Implementing Acts/RTS/ITS/GLs/Recommendations:
Regulation (EU) No 241/2014 - RTS for Own Funds requirements for institutions
Article/Paragraph:
20
Disclose name of institution / entity:
No
Type of submitter:
Credit institution
Subject Matter:
Instrumenty w Tier II / Tier 2 instruments and incentives to redeem or repay subordinated bonds prior to their maturity.
Question:

Original question

Artykuł 63 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., stwierdza, że aby instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane mogły zostać zakwalifikowane do kapitału Tier II „przepisy regulujące dane instrumenty lub pożyczki podporządkowane, stosownie do przypadku, nie zawierają żadnej zachęty do wykupu lub spłaty – stosownie do przypadku – kwoty głównej tych instrumentów lub pożyczek przez daną instytucję przed terminem ich zapadalności”. Równocześnie art. 20 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 241/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r., określa formę i charakter zachęt do wcześniejszego wykupu do celów art. 63 lit h) Rozporządzenia nr 575/2013. Czy przepisy regulujące pożyczkę podporządkowaną, w których zapisano, że emitent po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, ma prawo, ale nie obowiązek dokonać wcześniejszego wykupu przedmiotowych obligacji, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 lat po dacie emisji oraz, iż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem wykupu obligacji, będzie sukcesywnie podnosił oprocentowanie wyemitowanych instrumentów, zawierają zachętę do wcześniejszego wykupu lub spłaty? Jeżeli tak, to czy zgodnie z zapisami art. 20 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 241/2014, oznacza to, że w przepisach regulujących wskazaną wyżej pożyczkę podporządkowaną zawarta jest „opcja kupna połączona ze zwiększeniem spreadu kredytowego instrumentu w przypadku nieprzeprowadzenia wezwania do sprzedaży” lub inna forma zachęt określona w Rozporządzeniu Nr 241/2014? Jeżeli tak, to czy formalny brak zgody Komisji Nadzoru Finansowego (art. 78 ust. 1 Rozporządzenia nr 575/2013) na wcześniejszy wykup wskazanych wyżej obligacji podporządkowanych jest równoznaczny z anulowaniem zachęty do wcześniejszego wykupu lub spłaty?

English translation:

The provisions regulating a specific subordinated loan that has been issued in 2012 state that, having received the consent of the Competent Authority, the issuer is entitled to, but not required to, redeem the bonds in question prior to their maturity date, and that, within the final five years prior to the bond redemption date, the issuer shall successively increase the interest rate for the instruments issued.

Q1: Are the corresponding provisions deemed to include any incentive to redeem or repay prior to the maturity date despite the need to obtain first the consent from the Competent Authority? Said otherwise, is a formal lack of consent of the relevant Competent Authority (Article 78(1) of the CRR) for redemption of the aforementioned subordinated bonds prior to their maturity equivalent to cancelling an incentive to redeem or repay them prior to their maturity?

Q2: What would be the regulatory status of the subordinated bonds in the case where the relevant Competent Authority does not give its consent for the redemption of such instruments prior to their maturity?

Background on the question:

Przesłanką, która była inspiracją do zadania powyższych pytań jest opisana poniżej rzeczywista sytuacja Banku BPS S.A. Bank BPS S.A. w dniu 29 listopada 2012 r. wyemitował obligacje podporządkowane po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 grudnia 2012 r. zaliczono je do kapitału Tier II. Zgodnie z warunkami emisji, wykup obligacji podporządkowanych nastąpi 29 listopada 2022 r., z zastrzeżeniem, że Bank BPS S.A. po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, ma prawo, ale nie obowiązek dokonać wcześniejszego wykupu przedmiotowych obligacji, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 lat po dacie emisji. W dokumencie emisyjnym Bank zobowiązał się również, iż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem wykupu obligacji, będzie sukcesywnie podnosił oprocentowanie wyemitowanych instrumentów. Po wejściu w życie Rozporządzenia nr 575/2013 powstała wątpliwość, czy we wskazanych wyżej warunkach emisji nie jest zawarta zachęta do wcześniejszego wykupu kwoty głównej tych instrumentów przed terminem ich zapadalności, tj. zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 241/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r., czy Emitent nie wystawił opcji kupna na wyemitowane instrumenty. W intencji Emitenta zwiększenie oprocentowania obligacji po pierwszych 5 latach od emisji było wzmocnieniem atrakcyjności oferty skierowanej do inwestorów, w celu objęcia przez nich emisji w zakładanej wysokości, a nie zachętą do wcześniejszego wykupu, ani tym bardziej wystawieniem opcji kupna. Tym bardziej, że zgodnie z obowiązującym prawem w Unii Europejskiej i tym samym w Polsce (art. 78 ust. 1 Rozporządzenia nr 575/2013), zaliczenie zobowiązań podporządkowanych przez Bank do kapitałów Tier II, jak również każdy ewentualny przedterminowy ich wykup, wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Niezwykle cenne, z punktu widzenia spójnego i skutecznego stosowania norm prawnych w zakresie praktycznego wdrożenia lub stosowania przepisów Rozporządzenia (UE) nr 575/2013, będzie określenie kryteriów wyodrębniających opcję, stanowiącą pochodny instrument finansowy, spośród innych relacji kontraktowych nawiązywanych w praktyce obrotu gospodarczego. Szczególnie istotne będzie wskazanie czy możliwe jest zawarcie zachęty do wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych, określonej w art. 20 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 241/2014, w sytuacji gdy zgoda na wcześniejszy wykup zależna jest od czynnika zewnętrznego, tj. Komisji Nadzoru Finansowego. Tym samym, czy mogłaby być w takiej sytuacji zrealizowana „opcja kupna połączona ze zwiększeniem spreadu kredytowego instrumentu w przypadku nieprzeprowadzenia wezwania do sprzedaży”. Istotna będzie również interpretacja statusu obligacji podporządkowanych w przypadku nie udzielenia przez Komisji Nadzoru Finansowego zgody na wcześniejszy wykup tych instrumentów.

English translation:

Article 63(h) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 (CRR) states that capital instruments and subordinated loans may qualify as Tier 2 instruments if ‘the provisions governing the instruments or subordinated loans, as applicable, do not include any incentive for their principal amount to be redeemed or repaid, as applicable by the institution prior to their maturity’. At the same time, Article 20 of Commission Delegated Regulation (EU) No 241/2014 of 7 January 2014  (RTS on own funds) specifies the form and nature of incentives to redeem instruments prior to their maturity date for the purposes of Article 63(h) of Regulation No 575/2013.

It would be of enormous value for a coherent and effective application of legal standards related to the practical implementation or application of the provisions included in the CRR if criteria were specified to distinguish between an option, being a derivative financial instrument, and other contractual relations entered into within business trading practices. It would be particularly important to specify whether it is possible to include such an incentive to redeem subordinated bonds prior to their maturity as specified in Article 20 of the RTS on own funds, when the consent for such redemption prior to the maturity date depends on an external factor, i.e. the permission of the relevant Competent Authority. Therefore, the question is: could ‘a call option combined with an increase in the credit spread of the instrument if the call is not exercised’ be carried out in this case? 

 

Date of submission:
29/12/2016
Published as Final Q&A:
14/07/2017
Final Answer:

1. This specific subordinated loan, which can be redeemed by the issuer prior to the maturity date, meets Article 63 CRR definition as long as (i) the conditions laid down in Article 77 CRR are met and (ii) the redemption can only take place five years after the date of issuance or raising, except where the conditions laid down in Article 78(4) CRR are met.
However, if, in addition to this call option, the issuer is required to increase the interest rate of the loan during the final five years prior to the bond redemption date, the conditions of Article 63(h) CRR are not met, as a call option combined with an increase in the credit spread of the instrument is classified as an incentive to redeem (Article 20 of Commission Delegated Regulation (EU) No 241/2014 (RTS Own Funds)). Therefore the loan would not be eligible for Tier 2 capital.

2. The prior permission of the Competent Authority (Articles 77 and 78 CRR) takes into account the specific capital situation of the institution at the time when the institution asks for an early redemption of its capital instrument. Therefore the outcome of the decision, if negative, shouldn’t affect the prudential classification of the capital instrument. For the avoidance of doubt, in the present case, if the instrument includes an incentive to redeem, it is deemed ineligible for Tier 2 capital from its issuance onwards.

PL translation:

1. Ta konkretna pożyczka podporządkowana, którą emitent może wykupić przed terminem zapadalności, spełnia definicję zawartą w art. 63 rozporządzenia nr 575/2013, o ile (i) spełnione są warunki określone w art. 77 tegoż rozporządzenia oraz (ii) wykup nastąpi nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty emisji lub zaciągnięcia, chyba że zostały spełnione warunki określone w art. 78 ust. 4 rozporządzenia.

Niemniej jeśli oprócz tej opcji kupna emitent ma obowiązek podwyższenia stopy procentowej pożyczki w trakcie ostatnich pięciu lat przed datą wykupu obligacji, warunki określone w art. 63 lit. h) rozporządzenia nr 575/2013 nie będą spełnione, ponieważ opcja kupna połączona ze zwiększeniem spreadu kredytowego instrumentu jest klasyfikowana jako zachęta do wykupu [art. 20 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 241/2014 (fundusze własne RTS)]. W związku z tym pożyczka nie kwalifikowałaby się do kapitału Tier 2.

2. Wcześniejsze zezwolenie od właściwego organu (art. 77 i 78 rozporządzenia nr 575/2013) uwzględnia szczególną sytuację kapitałową instytucji w momencie, w którym instytucja zwraca się o wcześniejszy wykup swojego instrumentu kapitałowego. Dlatego też jeśli decyzja jest odmowna, nie powinno to mieć wpływu na klasyfikację ostrożnościową instrumentu kapitałowego. W celu uniknięcia wątpliwości w niniejszej sprawie, jeśli instrument zawiera zachętę do wykupu, uznaje się, że od momentu jego emisji nie kwalifikuje się on do kapitału Tier II. 

Status:
Final Q&A
Answer prepared by:
Answer prepared by the EBA.
Note to Q&A:

Update 26.03.2021: This Q&A has been reviewed in the light of the changes introduced to Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) and continues to be relevant.

Image CAPTCHA